Trollingcenter


Integritetspolicy


Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy”) beskriver hur Studea AB, org. nr 556844-1322, Björkedalsvägen 25, 532 72 Axvall, e-post: info@trollingcenter.se, (”Trollingcenter”, vi, oss, vår) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.

Integritetspolicyn gäller då vi tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med oss, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av konto hos Trollingcenter (”Kontoinnehavare”).

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Trollingcenter är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

När behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp och registrerar ett konto på Trollingcenters webbplats eller använder dig av vår support i samband med köp eller garantiärende,

Som kontoinnehavare kan du när som helst uppdatera dina uppgifter genom att gå in på ”Mitt konto”.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

De personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund (kontoinnehavare) som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer/fax och e-post
 • Betalningssätt
 • Kundnummer
 • IP-adress
 • Beställda produkter, dvs köphistorik

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Trollingcenter behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar vi dina personuppgifter i syfte att:

 • Administrera kontoinnehavet;
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support;
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter;
 • Möjliggöra kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS;
 • Ge dig relevant information och erbjudanden i nyhetsbrev (om så önskas);
 • Bedöma vilka betalningsmetoder och fraktalternativ vi kan erbjuda dig;
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering;
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för produktanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor.

De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

Trollingcenter baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.

Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund (kontoinnehavare), så som för att genomföra köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kontoinnehavarare, såsom förenklad administration och orderhistorik.

I vissa fall kan Trollingcenter ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål

Rättslig grund

Kategorier av personuppgifter

Lagringstid

För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

 • Namn, adress, telefonnummer/fax samt e-post
 • IP-adress

Tre år efter att du senast varit aktiv hos Trollingcenter, till exempel genom att handla hos oss eller loggat in på ditt konto

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse

 • Namn, adress, telefonnummer samt e-post
 • IP-adress, logginformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För att marknadsföra Trollingcenters varor och tjänster genom e-post (nyhetsbrev)

Marknadsföring

 • Namn, e-post

Tre år efter att du senast varit aktiv hos Trollingcenter, till exempel genom att handla hos oss eller loggat in på ditt konto

Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy, t.ex garantiärenden. Trollingcenter kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Trollingcenter sparar uppgifter om kunder i högst 36 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt interagerat med Trollingcenter.

Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

Trollingcenter lämnar ut personuppgifter såsom namn och adress till transportföretag i samband med leverans. Vi kan också komma att lämna personuppgifter till leverantör i samband med garantiärenden.

Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Dock kan personuppgifter kan komma att lämnas ut av oss om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Trollingcenters rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

Ändring av integritetspolicy

Trollingcenter har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Vi kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Trollingcenter innan den ändrade Integritetspolicyn träder ikraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Trollingcenter för att avsluta kontot.

Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Trollingcenter har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.

Dina rättigheter

Trollingcenter ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från oss om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig och ändamålen med dessa. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.

Du har också rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.

Du har också rätt att begära radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings- och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.

Du kan begära att få personuppgifter flyttade från vårt system till en annan aktör, s.k. dataportabilitet.

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Cookies

Vi använder oss endast av sessionscookies. I denna sparas exempelvis vad du har i kundvagnen, vilket språk du vill se sidan i och vilken webbläsare du använder. Inga personuppgifter sparas i denna cookie. Det sparas inte heller någon information om vad du gör på webbplatsen, ditt besök är alltså helt anonymt tills du loggar in på hemsidan. När du stänger din webbläsare raderas denna cookie från din dator.

Du kan själv ställa in om din webbläsare ska acceptera cookies. Om du inte vill acceptera cookies kan du titta på våra produkter och se information om dessa. Du kan dessvärre inte lägga ner produkter i din kundvagn, logga in eller avsluta ett köp. Om du väljer att inte acceptera cookies är du välkommen att ringa eller maila oss för att lägga en beställning.

Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

Studea AB
Björkedalsvägen 25
53272 Axvall
info@trollingcenter.se

tillbaka
Copyright © 2024 Trollingcenter